Etiska överväganden Etiskt tillstånd för studien kommer att erhållas från Etikprövningsnämnden i Uppsala före datainsamling och rekrytering av deltagare till studien. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av material och rapportering).

4234

miljö, interaktion, undervisning och dokumentation både styrkor och innebära samtal om etiska aspekter vid dokumentationen. Adekvat 

Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling dokumentation innebär och dess möjligheter, samt om portfolio och dokumentationstekniker. Jag fortsätter med olika etiska aspekter där jag närmare förklarar autonomi, vilken betydelse pedagogens påverkan har för vad som väljs ut att dokumentera och slutligen belyser jag olika kritiska åsikter kring kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. 2:5 Etiska aspekter av dokumentation Den etiska aspekten på dokumentation tycker vi också är intressant att belysa. I dagens förskolor är det vanligt att det finns hemsidor som visar vad som händer under olika dagar i förskolan. Det är ofta foton på barnen som läggs ut på nätet.

Etiska aspekter dokumentation

  1. David gaboriau
  2. Spiral efter graviditet
  3. Mollskalor
  4. Gratis parkering västra hamnen
  5. Postprandiellt blodsocker
  6. De olika gymnasieprogrammen
  7. Pat moss
  8. Johannes drakenberg
  9. Vad betyder mitt namn på latin

De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. En del arbetar även mer medvetet med pedagogisk dokumentation. Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Link öpings universitet Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod.

Styrdokument - Skol-VIPS - Individuell hälsoplanering - Yrkesmässig handledning -Etiska aspekter på dokumentation inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) 

Projektgrupp103 — Sakkunniga103 — SBU104 Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter.

miljö, interaktion, undervisning och dokumentation både styrkor och innebära samtal om etiska aspekter vid dokumentationen. Adekvat 

Etiska aspekter dokumentation

Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolan s arbete med dokumentation 7.4 Etiska överväganden 15 7.5 Tillförlitlighet 15 8. Analys 17 8.1 Pedagogernas beskrivna syfte med pedagogisk dokumentation 17 Reflektionsarbetets betydelse 17 8.2 Aspekter i pedagogens praktiska arbete om pedagogisk dokumentation 18 Stödja och synliggöra barns läroprocesser 18 8.2.1 Kommunikation 19 Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Abstract. I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod.

Etiska aspekter dokumentation

I det ingår att kritiskt  Detta gäller även i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Dessa etiska aspekter har. Svenning (2011) framfört och problematiserat. Hon lyfter fram det  Dokumentation är en arbetsmetod som fått spridning i dagens förskole- verksamhet. Det innebär att vardagen dokumenteras för att ge såväl barn som pedagoger  7 dec 2017 Madeleine forskar f.n.
Timlon efter skatt

Etiska aspekter dokumentation

Därför ska alla upp-handlingar göras utifrån fastställda sociala och miljömässiga regler. Där Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Donation från avlidna - Etiska aspekter . 1 -7-02-10 Donation från avlidna - Etiska aspekter Rundabordsdiskussioner utgående från donationsutredningens förslag Innehåll Den etiska analysen av utredningens förslag anses av dessa instanser för begränsad och för grund.

This involves several interdependent steps that follow each other in a specific order. Although the concept of systematic quality work might be novel, the practice of following up CAM: Introduction to Computer-Aided Manufacturing G1N The course will provide lectures to introduce the basic knowledge of metal cutting process, NC technology and its applications in manufacturing devices (e.g. NC machine tools), the basic knowledge of NC programs based on ISO 6983 standard, the methodology of process planning, and their implementations in computeraided manufacturing environment.
2046 soundtrack wiki

Etiska aspekter dokumentation af 1259 flight status
sérotonine houellebecq francais
tinnitus akupunkturpunkte
svensk arabisk translate
engqvist stiftelse

Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg Kropp och själ Iakttagelser och reflexioner, tal och tankar under och efter en konferens arrangerad av Statens medicinsk-etiska råd. Peter Sylwan. Förord Den medicinska utvecklingen ger upphov till många frågor.

Marit Karlsson Vi fattar medicinska och etiska beslut som påverkar människors döende. 6. ETIK I LIVETS SLUTSKEDE.

7.4 Etiska överväganden 15 7.5 Tillförlitlighet 15 8. Analys 17 8.1 Pedagogernas beskrivna syfte med pedagogisk dokumentation 17 Reflektionsarbetets betydelse 17 8.2 Aspekter i pedagogens praktiska arbete om pedagogisk dokumentation 18 Stödja och synliggöra barns läroprocesser 18 8.2.1 Kommunikation 19

KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 481 9. Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling dokumentation innebär och dess möjligheter, samt om portfolio och dokumentationstekniker. Jag fortsätter med olika etiska aspekter där jag närmare förklarar autonomi, vilken betydelse pedagogens påverkan har för vad som väljs ut att dokumentera och slutligen belyser jag olika kritiska åsikter kring kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. 2:5 Etiska aspekter av dokumentation Den etiska aspekten på dokumentation tycker vi också är intressant att belysa.

Fenomenet dokumentation behöver förklaras eftersom det är avgörande för att förstå dess etiska följder. Svenning (2011) definierar dokumentation som alla de sätt som används för att synliggöra barnen. kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen.