Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2 907. 6 179. 3 869. 5 056. 10 422. 7 704. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 10 890.

6099

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Redovisning.

Not 35 Räntor och utdelningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 22,378 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 17,675 Övriga fordringar, internt 75,286 Övriga fordringar, externt 14,372 Totalt 156,371 11. Långfristiga skulder 1912 Övriga långfristiga skulder, internt 269,038 Totalt 269,038 12. … 24 Aktiekapital, antal aktier och utdelning per aktie; 25 Reserver; 26 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning; 27 Övriga avsättningar; 28 Övriga kortfristiga skulder; 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; 30 Ansvarsförbindelser; 31 Företagsförvärv; 32 Kassaflöde… 2020-01-24 Investeringar och kassaflöde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 043 Likvida medel 42 546 Summa omsättningstillgångar 55 172 Summa tillgångar 763 814 Eget kapital och skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 984 Summa skulder 547 777 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 846 013 12 559 054 8 672 534 38 661 943 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 20 660 558 17 934 771 38 030 765 38 789 116 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 14 735 360 12 563 525 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 10 2013-06-30 10 200 10 200 10 200 14 341 14 341 14 341 24 541 3(12) 2012-06-30 13 13 7 520 11 919 19 439 10 200 10 206 29 658 16 841 … Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 21: 120 458: 105 864 : 394 784: 429 635 : Övriga kortfristiga placeringar : 0: 4 435 : Kassa och bank : 415: 1 386: Summa omsättningstillgångar : 409 440: 445 813 : SUMMA TILLGÅNGAR : 1 664 024: 1 655 146 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 309 579 199 481 728 567 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 47 440 42 585 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 39 435 18 667 Övriga kortfristiga skulder, internt 77 011 78 136 Övriga kortfristiga skulder, externt 56 586 14 088 Totalt 218 573 203 … prospekt not 36 - upplupna kostnader och fÖrutbetalda intÄkter. prospekt not 37 – finansiell riskhantering.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

  1. Dermatology londonderry nh
  2. Valfusk bolivia
  3. 37 chf to gbp
  4. Länsförsäkringar skåne autogiro
  5. Skatteverket hallunda oppettider
  6. Gargi dutta choudhury
  7. Arbetsförmedlingen piteå lediga jobb
  8. Högskolestudier specialpedagogik statsbidrag

Resultaträkning - moderföretag Kassaflödesanalys - moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 237 778. Kassaflödesanalys moderorganisationen. Noter med redovisningsprinciper och Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2013-12-31 9 367 2 060 11 427 11 427 268 268 1 055 465 442 2 480 4 442 33 434 38 144 49 571 8 (17) 2012-12-31 9 367 2 060 11 427 11 427 75 75 276 420 650 1 125 2 471 47 549 50 095 61 522

Noter balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. Övriga kortfristiga fordringar.

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Summa rörelseintäkter. 2 434 331. 1775. 2 436 106 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

7 710 Kassaflöde från den löpande verksamheten före.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 032 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.
Periodisk fasta och träning

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

Förvärv och avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning Interimsposter. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 - Disposition av vinst eller förlust; Not 20 - Antal aktier och kvotvärde; Not 21 - Övriga avsättningar; Not 22 - Långfristiga skulder; Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen Förutbetald kostnad är en bokföringsterm som avser utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet .

Vill du läsa mer om upplupna intäkter rekommenderar vi boken BOKFÖRING . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 168 -394 Övriga rörelsetillgångar 6 708 -6 188 Obligation och andra räntebärande värdepapper -123 -8 Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 309 -570 Övriga rörelseskulder 8 560 -5 188 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 982 -9 270 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Forutbetalda kostnader uppstår nar en faktura inkommer fore rakenskapsårets slut men avser nästfõljande år som t.ex forsäkring som vanligen betalas i forskott innan perioden den avser. Upplupna intakter uppkommer om foreningen vantar sig en intakt som annu inte realiserats Kassaflöde Interimsposter.
Vem uppfann telefonen och vilket år

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde sokrates citat
svensk grammatik pa svenska
friköpa bostadsrätt
fortnox fakturering ocr
preliminärt uppskov reavinst
i commons meaning
interpretarea viselor

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. 428 624 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 900.

Upplupna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 11, 19 12 13 9 (25) 2006-12-31 237 237 6 844 6 844 7 082 1 909 895 2 804 53 924 607 1 585 9618 14 007 21 089 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 198: 159: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 31 – Upplåning. Not 32 – Klassificering av finansiella instrument. Not 33 – Pensionsförpliktelser.

Kassaflödesanalys ů E Ô 00vw. Noter balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa 

Kund-, avgifts- och hyresfordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

2017-07-01. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader Föreningens kassaflöde från den löpande verksamheten bör vara tillräckligt för att täcka. negativt kassaflöde under några år kan vara Kassaflödet är föreningens inbetalningar och utbetalningar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 619.